Stanowiska IAB Polska

IAB Polska apeluje w sprawie zmian wprowadzonych w art. 18 ust. 1-4 uśude

19.04.2019
IAB Polska apeluje do MC i MPiT w sprawie zmian wprowadzonych w art. 18 ust. 1-4 uśude przez ustawę dostosowującą polskie prawo do RODO.

Stanowisko do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych

11.04.2019
W odpowiedzi na zaproszenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych, IAB Polska – doceniając cel dot. ograniczenia obciążeń regulacyjnych – zwraca uwagę na kilka wątpliwości dot. projektu ustawy, które zgłaszają nasze firmy członkowskie.

Stanowisko dot. wytycznych do rozporządzenia o swobodnym przepływie danych nieosobowych

12.03.2019
Komisja Europejska opublikowała plan działania w sprawie wydania wytycznych dotyczących stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1807 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej, w tym wyjaśnienia relacji tego aktu prawnego z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. IAB Polska wskazuje w swoim stanowisku na aspekty, które wymagają wyjaśnienia w planowanych wytycznych.

Odpowiedź IAB Polska na konsultacje OECD dot. opodatkowania gospodarki cyfrowej

06.03.2019
IAB Polska wzięło udział w konsultacjach ogłoszonych przez OECD dot. opodatkowania gospodarki cyfrowej „Adressing Tax Challanges of the Digitalisation of the Economy”.

Stanowisko IAB Polska i Konfederacji Lewiatan dot. projektu ePrivacy

06.02.2019
Razem z Konfederacją Lewiatan zwracamy uwagę Ministerstwu Cyfryzacji na nieścisłości i brak precyzji najnowszych zmian wprowadzonych do projektu rozporządzenia ePrivacy w związku z koniecznością zaadresowania w tekście kwestii związanych z nowymi technologiami (M2M i IoT) i mechanizmami ochrony przed CSAM. Naszym zdaniem ww. zmiany mogą powodować negatywne konsekwencje dla przedsiębiorców.

Stanowisko dot. nowelizacji kodeksu karnego skarbowego

04.02.2019
IAB Polska przedstawiło Ministerstwu Sprawiedliwości stanowisko w sprawie zmian do kodeksu karnego skarbowego. Nasze obawy wzbudza zaostrzanie przepisów podczas gdy rozliczenia podatkowe z roku na rok stają się bardziej skomplikowane, linie interpretacyjne organów podatkowych bywają nietrwałe, a wnioski o wydanie interpretacji podatkowych coraz częściej odrzucane.

Stanowisko dot. umów powierzenia przetwarzania danych

01.02.2019
W odpowiedzi na zaproszenie UODO do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących umów powierzenia przetwarzania danych, IAB Polska przedstawiło swoje propozycje dotyczące standardowych klauzul umownych.

Stanowisko IAB Polska w sprawie metolodologii Coalition For Better Ads

22.01.2019
IAB Polska wraz z przedstawicielami grup roboczych Audiowideo, Adblock, Badania przekazało IAB Europe stanowisko w sprawie metodologii stosowanej przez Coalition For Better Ads (CBA).  

Pismo dot. projektu rozporządzenia ePrivacy

03.12.2018
IAB Polska przekazało Ministerstwu Cyfryzacji pismo w sprawie projektu rozporządzenia ePrivacy przed posiedzeniem Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, która odbędzie się 4.12.2018 w Brukseli.

Stanowisko międzynarodowej koalicji organizacji przeciwko projektowi rozporządzenia dot. treści terrorystycznych

22.11.2018
IAB Polska wspólnie z europejskimi i krajowymi organizacjami przedsiębiorców z Czech, Słowacji, Litwy, Danii, Finlandii i Holandii przekazało instytucjom Unii Europejskiej oraz Ministerstwu Cyfryzacji stanowisko dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym. Jako sygnatariusze dokumentu, podzielamy cel Komisji Europejskiej w zakresie zwalczania rozpowszechniania treści terrorystycznych w internecie. Jednocześnie jednak jesteśmy głęboko zaniepokojeni niektórymi propozycjami projektu Komisji Europejskiej. Przede wszystkim za nierealistyczne uważamy aby dostawcy usług hostingowych, a szczególnie małe podmioty, mogły zastosować się do jednogodzinnego terminu na usunięcie treści terrorystycznych i wdrożenie proaktywnych środków, takich jak mechanizmy filtrujące. Uważamy ww. propozycję za nieproporcjonalną...

Apel organizacji pracodawców przeciwko projektowi ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

15.11.2018
IAB Polska dołącza do BCC i kilku innych organizacji sprzeciwiających się projektowi ustawy, który zwiększa ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i oznacza dalszy spadek zaufania przedsiębiorców do państwa i stanowionego przez nie prawa, a w konsekwencji może spowodować ograniczanie inwestycji i zmniejszenie wpływów budżetowych.

Stanowisko do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

22.10.2018
W odpowiedzi na zaproszenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, IAB Polska przekazało stanowisko zawierające sugestię kilku poprawek i doprecyzowań.

Stanowisko dot. projektu rozporządzenia w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym

19.10.2018
IAB Polska przekazało Ministerstwu Cyfryzacji stanowisko do przedstawionego we wrześniu br. przez Komisję Europejską projektu rozporządzenia, w którym zwracamy uwagę na zbyt szeroką definicję dostawcy usług hostingowych,, co spowoduje obciążenie także małych podmiotów szeregiem nowych obowiązków.

Pismo w sprawie projektu dyrektywy dot. umów na dostawę treści cyfrowych

01.08.2018
IAB Polska ponownie zwraca się do Ministerstwa Sprawiedliwości o zajęcie zgodnego z oczekiwaniami przedsiębiorców stanowiska dot. kwestii rekompensat.

Apel do Rządu RP przeciw zniesieniu limitu 30-krotności stawek ZUS

31.07.2018
IAB Polska razem z Konfederacją Lewiatan, BCC i ponad trzydziestoma innymi organizacjami branżowymi apeluje do Rządu RP o odstąpienie od zniesienia tzw. limitu 30-krotności stawek ZUS. Apel wraz z listą sygnatariuszy przesłany został do Premiera Mateusza Morawieckiego oraz minister Elżbiety Rafalskiej, Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego. Liczymy, że na ten apel Rząd odpowie zgodnie z oczekiwaniami biznesu. Lista sygnatariuszy jest wciąż otwarta, dlatego zapraszamy zainteresowane organizacje do przyłączenia się do tej inicjatywy.  

Stanowisko do Komunikatu KE dot. wspólnej europejskiej przestrzeni danych

26.07.2018
W odpowiedzi na konsultacje ogłoszone przez Ministerstwo Cyfryzacji, IAB Polska przygotowało stanowisko do komunikatu KE dot. wspólnej europejskiej przestrzeni danych, w którym przede wszystkim zajęliśmy się kwestią dostępu do danych sektora prywatnego.  

Koalicja organizacji przedsiębiorców ponownie przeciwko projektowi ePrivacy

04.06.2018
Przed zbliżającym się 8 czerwca br. posiedzeniem Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii w Brukseli, IAB Polska razem z Krajową Izbą Gospodarczą, Business Centre Club, Konfederacją Lewiatan, Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji, Startup Poland oraz ZIPSEE Cyfrowa Polska przekazało Ministerstwu Cyfryzacji pismo, w którym wyraża zaniepokojenie obecnym kształtem projektu rozporządzenia ePrivacy. Naszym zdaniem proponowana regulacja nie zapewnia odpowiedniej elastyczności w zakresie przetwarzania metadanych, nakłada szereg nowych obowiązków na przedsiębiorców, a ponadto może zniweczyć koszty poniesione już w związku z zapewnieniem zgodności z RODO, gdyż w wielu miejscach jest z RODO niespójna (szczególnie odnośnie do zakresu dozwolonych podstaw przetwarzania danych...

Stanowisko IAB Polska w sprawie zmian w ustawie o VAT w związku z implementacją tzw. dyrektywy voucherowej

21.05.2018
W odpowiedzi na zaproszenie ze strony Ministerstwa Finansów, IAB Polska przedłożyło stanowisko dot. zmian w ustawie o VAT w związku z implementacją tzw. dyrektywy voucherowej, której rozwiązania mają znaczenie dla branży e-commerce.

Stanowisko dot. kolejnej wersji projektu rozporządzenia ePrivacy

11.05.2018
IAB Polska po raz kolejny przekazało Ministerstwu Cyfryzacji swoje negatywne stanowisko wobec projektu rozporządzenia dot. poszanowania życia prywatnego i ochrony danych osobowych w komunikacji elektronicznej.

Stanowisko dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie P2B

10.05.2018
W odpowiedzi na zaproszenie ze strony Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, IAB Polska przedłożyło stanowisko wobec projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego. Obawiamy się, że projektowane przepisy wpłyną negatywnie na konkurencyjność europejskiego sektora internetowego, gdyż obciążą przedsiębiorstwa wysokimi kosztami ustanowienia mechanizmów rozpatrywania skarg i mediacji oraz nowymi kosztami postępowań sądowych.  

Stanowisko w sprawie wniosków legislacyjnych wchodzących w skład pakietu New Deal for Consumers

10.05.2018
IAB Polska przekazało do UOKiK stanowisko wobec pakietu New Deal for Consumers. Zwracamy uwagę na konieczność wypracowania zrównoważonych rozwiązań, które nie będą utrudniały korzystania z usług dostępnych na rynku cyfrowym, w tym z internetowych platform handlowych.

Stanowisko IAB Polska dot. wykazu rodzajów przetwarzania, dla których wymagane jest przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych (RODO)

27.04.2018
W odpowiedzi na  zaproszenie GIODO, IAB Polska przygotowało stanowisko dot. wykazu rodzajów przetwarzania, dla których wymagane jest przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych (RODO).

Pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości w spr. projektu dyrektywy dot. niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych

24.04.2018
IAB Polska wspólnie z PIIT zwróciło się do Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbą o probiznesowe podejście do kwestii rekompensaty dla przedsiębiorców w sytuacji przedwczesnego rozwiązania przez konsumenta umowy długoterminowej  na dostarczanie treści cyfrowych.
kolejne