Zgłoś swoją sprawę do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw

17.12.2018

W nawiązaniu do prośby Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wspólnie Business Centre Club poszukujemy spraw, które z udziałem małych lub średnich firm toczyły się latami przed urzędami i sądami, wskutek odwoływania się przez urzędników od niekorzystnych dla nich orzeczeń i zakończyły korzystnym dla firmy rozstrzygnięciem.

Prosimy o informację, kto z Państwa chciałby przedstawić swoją sprawę Rzecznikowi, także odnośnie toczących się nadal postępowań, gdzie w Państwa ocenie, urzędnicy działają z rażącym naruszeniem prawa.

Rzecznik MŚP, stoi na straży praw przedsiębiorców, w szczególności poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej. W zakresie ochrony praw przedsiębiorców Rzecznik może m.in.:closeup-of-business-person-completing-form_1262-2254

  1. informować właściwe organy nadzoru lub kontroli o dostrzeżonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu organów administracji publicznej;
  2. wnosić skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego;
  3. występować do Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskami o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych;
  4. zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosić skargi i skargi kasacyjne do sądu administracyjnego, a także uczestniczyć w tych postępowaniach – na prawach przysługujących prokuratorowi.

W związku z powyższym, istnieje szansa na interwencję Rzecznika MŚP w Państwa sprawie, jeśli w ocenie Rzecznika, będzie to uzasadnione. Jeśli chcielibyście Państwo przekazać informację o swojej sprawie do Rzecznika, prosimy o przesłanie zwięzłej informacji z opisem stanu faktycznego pod adresem: a.mazur@iab.org.pl