Działania IAB Polska w obszarze public affairs 2018

19.12.2018

Rok 2018 był czasem intensywnej pracy w obszarze public affairs. Członkowie grup roboczych IAB Polska byli zaangażowni m.in. w kwestie dotyczące RODO, rozporządzenia ePrivacy czy projekt dotyczący ograniczenia dezinformacji online. Jak wygląda pełne podsumowanie i czego dotyczą plany na nadchodzący rok?

Priorytety

Działania w obszarze public affairs koncentrowały się wokół trzech obszarów priorytetowych:

1. RODO

ludzie2Działania IAB Polska związane z dostosowaniem praktyk branżowych do RODO miały wieloaspektowy charakter. Przede wszystkim kontynuowaliśmy prace nad projektem kodeksu postępowania i dobrych praktyk RODO dla branży reklamy internetowej. Prace merytoryczne nad treścią kodeksu zostały zakończone już w kwietniu, tekst został zaakceptowany przez Zespół RODO, a następnie projekt został przekazany do konsultacji publicznych. Aktualnie prace Zespołu koncentrują się na analizie zgłoszonych w konsultacjach uwag i założeniach do sprawozdania, które jest koniecznym elementem wniosku o zatwierdzenie kodeksu, który zostanie złożony do UODO w 2019 r. (UODO ma być organizacyjnie przygotowane do zatwierdzenia branżowych kodeksów od czerwca 2019 r.). Dodatkowym elementem wspierającym proces konsultacji kodeksu było badanie opinii internautów, z którego powstał raport „RODO w opinii internautów” charakteryzujący się szeroką próbą badawczą – wspólny zasięg osiągnięty w badaniu wyniósł ponad 95% polskich internautów (na podstawie łącznego zasięgu według badania Gemius/PBI).

IAB Polska kontynuowało wspólne działania w obszarze RODO z organami administracji publicznej. Przedstawiciel IAB Polska wziął udział w pracach grupy roboczej RODO w Ministerstwie Cyfryzacji. Natomiast wspólnie z Urzędem Ochrony Danych Osobowych zorganizowaliśmy 22 maja 2018 r., czyli tuż przed wejściem w życie RODO, warsztat, na którym dyskutowaliśmy o najbardziej istotnych problemach.

Ponadto IAB Polska aktywnie monitoruje proces legislacyjny dot. aktów mających na celu dostosowanie polskiego prawa do RODO. Przygotowaliśmy stanowisko dot. obniżenia granicy wieku, poniżej której wymagana jest zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych ich dziecka w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku, do lat 13 w odniesieniu do przyjętej 10.05. 2018 ustawy o ochronie danych osobowych. Nadal śledzimy prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2017/679, a szczególnie zmiany w prawie telekomunikacyjnym, które ten projekt wprowadza. Proces legislacyjny aktualnie znajduje się na etapie sejmowym i najprawdopodobniej zostanie zakończony w pierwszym kwartale 2019.

IAB Polska kontynuowało także działania edukacyjne w obszarze RODO. W 2018 r. zorganizowaliśmy dwie edycje warsztatów/szkoleń dla firm członkowskich (ok. 80 osób), a także przekazywaliśmy informacje o wytycznych i oferowaliśmy szkolenia online organizowane przez IAB Europe dot. mechanizmu Transparency & Consent Framework.

2. Negocjacje rozporządzenia ePrivacy

Man hand with pen writing on notebook.

IAB Polska nadal intensywnie śledzi negocjacje dot. projektu rozporządzenia ePrivacy z uwagi na jego możliwy niekorzystny wpływ na funkcjonowanie internetowego modelu reklamowego odnośnie do możliwości wykorzystania plików cookies. W 2018 r. działania IAB Polska koncentrowały się na negocjacjach w Radzie UE i współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, które prowadzi te negocjacje z ramienia polskiego rządu. IAB Polska przedkładało uwagi do każdej kolejnej wersji rozporządzenia, ale też kilkukrotnie inicjowało działania w koalicji z innymi organizacjami przeciwko temu projektowi (Krajową Izbą Gospodarczą, Business Centre Club, Konfederacją Lewiatan, Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji, Startup Poland oraz ZIPSEE Cyfrowa Polska).

Dodatkowo IAB Polska brało udział w wypracowywaniu stanowiska IAB Europe dot. ePrivacy, a przedstawiciele naszych firm członkowskich wzięli udział w kampanii wideo IAB Europe – ePrivacy fakty i mity. Podejmowaliśmy też działania PR w krajowej prasie (np. arytkuł akspertki Grupy Prawnej Magdaleny Kogut – Czarkowskiej w Rzeczpospolitej pt. „Pliki cookies – ciasteczkowy potwór, czy strachy na Lachy?”

Pozostałe działania

IAB Polska angażuje się przede wszystkim w unijne i polskie projekty aktów prawnych i strategii dot. jednolitego rynku cyfrowego. W tym roku IAB Polska przedstawiło kilkadziesiąt pisemnych stanowisk zarówno odnoście do projektów aktów prawa krajowego mogących mieć znaczenie dla branży internetowej, jak i unijnych projektów legislacyjnych i pozalegislacyjnych z obszaru Jednolitego Rynku Cyfrowego. Były to stanowiska m.in. do następujących projektów:

 • dezinformacja online (fake news),
 • opodatkowanie gospodarki cyfrowej,
 • działania na rzecz skutecznego zwalczania nielegalnych treści w internecie,
 • projekt dyrektywy dot. niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych,
 • projekt rozporządzenia w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego (P2B),
 • komunikat Komisji Europejskiej dot. wspólnej europejskiej przestrzeni danych,
 • projekt rozporządzenia w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym.

Dodatkowo IAB Polska angażowało się w działania dot. projektów z innych dziedzin niż kwestie cyfrowe, ale mogących mieć wpływ na możliwości rozwojowe branży interaktywnej, a także na swobodę funkcjonowania organizacji biznesowych. Były to stanowiska m.in. do:

 • projektu ustawy o jawności życia publicznego,
 • projektu ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i niektórych innych ustaw,
 • pakietu New Deal for Consumers,
 • zmian w ustawie o VAT w związku z implementacją tzw. dyrektywy voucherowej,
 • projektu znoszącego limit 30-krotności stawek ZUS,
 • projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Ponadto byliśmy zaangażowani w następujące działania:

Teamwork

 • Cyberbezpieczeństwo:
  Grupa Cyberbezpieczeństwo IAB Polska na liście krajowych centrów cyberbezpieczeństwa Komisji Europejskiej
  Zawarcie porozumienia o współpracy z NASK (w toku)
  Przedstawiciel IAB Polska w grupie roboczej w Ministerstwie Cyfryzacji – Jędrzej Trzciński
 •  Sztuczna inteligencja:
  Udział w Europejskim Sojuszu na rzecz AI – inicjatywa Komisji Europejskiej – Włodzimierz Schmidt
 •  Internet of Things:
  Przedstawiciel IAB Polska w grupie roboczej w Ministerstwie Cyfryzacji – Magdalena Kogut – Czarkowska
 •  Reklama online a prawa własności intelektualnej
  Podpisanie porozumienia (MoU) dot. reklamy online w kontekście praw własności intelektualnej
 •  Kwestie prawne dla gamingu i e-sportu
  Wyodrębnienie nowej grupy zadaniowej, która będzie działała w IAB Polska na styku grupy prawnej i grupy e-sportowej.

Plany na 2019

W roku 2019 nasze działania nadal będą koncentrować się wokół RODO. Naszym celem jest zatwierdzenie przez UODO kodeksu postępowania i dobrych praktyk RODO dla branży reklamy internetowej. Najistotniejszym aspektem do uzgodnienia przed złożeniem wniosku do UODO będzie organizacja, zasady i koszty funkcjonowania organu monitorującego, który jest obligatoryjnym elementem kodeksów branżowych. W styczniu oczekiwane są wytyczne dotyczące funkcjonowania podmiotów monitorujących. Będziemy także kontynuować współpracę z IAB Europe nad rozwojem Transparency & Consent Framework.

Odnośnie ePrivacy, zamierzamy nadal monitorować negocjacje w Radzie UE i Parlamencie Europejskim, i kontynuować współpracę z Ministerstwem Cyfryzacji by zapewnić jak największą zgodność rozporządzenia z interesami branży (tj. zgodność z RODO i odległa data wejścia w życie).

Ponadto będziemy monitorować postęp negocjacji i prac legislacyjnych w interesujących IAB kwestiach (np. proces implementacji dyrektywy audiowizualnej, negocjacje dot. projektu rozporządzenia w sprawie zwalczania treści terrorystycznych, ew. wznowienie prac nad UŚUDE), a także identyfikować ew. zagrożenia w obszarze reklamy w internecie, np. obostrzenia dot. reklamy skierowanej do dzieci albo reklamy określonych produktów. Będziemy promować wśród naszych członków europejskie porozumienia dot. reklamy online w kontekście praw własności intelektualnej i inne inicjatywy brand safety. Będziemy się starać nadal wspierać merytorycznie nasze firmy członkowskie w procesie Brexitu, a także zamierzamy analizować zmiany na scenie politycznej w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego (maj 2019) i krajowego (jesień 2019).