Działania IAB POLSKA w obszarze public affairs 2017

19.12.2017

Przedstawiamy podsumowanie działań public affairs, jakie IAB Polska podjęło w 2017 roku oraz nasze plany na kolejne miesiące.

Priorytety

Działania w obszarze public affairs koncentrowały się wokół trzech obszarów priorytetowych:

  1. Wdrożenie RODO

Działania dot. RODO miały wieloaspektowy charakter. Po pierwsze, IAB Polska bierze aktywny udział w procesie wdrażania RODO do polskiego porządku prawnego. Przedłożyliśmy obszerne stanowisko do projektów ustaw wdrażających RODO. Po drugie, koordynujemy działania samoregulacyjne, tj. prace nad Kodeksem Dobrych Praktyk RODO dla branży internetowej (aktualnie trwają prace nad II rozdziałem). Największym wyzwaniem jest zaproponowanie branży zrównoważonych rozwiązań, szczególnie w świetle nieścisłości np. pomiędzy tekstem rozporządzenia, a wytycznymi grupy art. 29. Dodatkowo w 2017 IAB Polska prowadziło działania edukacyjne w obszarze RODO. Zorganizowaliśmy serię szkoleń warsztatowych dot. wdrożenia RODO w branży interaktywnej.

  1. Negocjacje rozporządzenia ePrivacy

Od początku 2017 IAB Polska śledzi negocjacje dot. projektu rozporządzenia ePrivacy, którego projekt branża internetowa odebrała jako zagrożenie dla funkcjonowania modelu reklamowego online, gdyż projektowane przepisy znacznie zmienią rzeczywistość przede wszystkim odnoście do  plików cookies. IAB Polska aktywnie lobbowało za korzystnymi rozwiązaniami dla biznesu w Parlamencie Europejskim (doprowadzając do tego, że 40 z 44 biorących udział w głosowaniu polskich europosłów sprzeciwiło się rozporządzeniu), a także w Radzie. Koordynując działania koalicji organizacji biznesowych zaangażowanych w działania dot. ePrivacy, IAB Polska zorganizowało 11 października 2017 w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli międzynarodowe spotkanie dot. ePrivacy z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, polskiego Rządu i licznych organizacji biznesowych i społecznych mające na celu wyjaśnienie obaw biznesu związanych z tym projektem. IAB Polska regularnie przedkłada Ministerstwu Cyfryzacji swoje stanowisko w tej sprawie odnośnie do każdej z kolejnych wersji tekstu, a także szczegółowe stanowisko na temat nieścisłości pomiędzy ePrivacy i RODO.

  1. Ewentualna nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Mimo że aktualnie prace legislacyjne nie toczą się, IAB Polska śledzi wszelkie doniesienia i aktywnie uczestniczy w dyskusji dot. ewentualnej nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przede wszystkim z uwagi na fakt, iż uznajemy ją za niezbędną i oczekiwaną przez większość środowisk operujących w Internecie. IAB Polska akceptuje roboczy kompromis w zakresie zmian w art. 14 uśude, a także rozwiązanie kierunkowe w zakresie procedury notice-and-takedown. Natomiast z zaniepokojeniem obserwujemy próby – na razie niezformalizowane – wprowadzenia do tej regulacji rozwiązań w zakresie ochrony wolności słowa ( fake news, hate speech), a także przyznanie nowych kompetencji w tym zakresie KRRiTV.

Pozostałe działania

IAB Polska angażuje się przede wszystkim w unijne i polskie projekty aktów prawnych i strategii dot. jednolitego rynku cyfrowego. W tym roku IAB Polska przedstawiło kilkanaście pisemnych stanowisk zarówno odnoście do projektów aktów prawa krajowego mogących mieć znaczenie dla branży internetowej, jak i unijnych projektów legislacyjnych i pozalegislacyjnych z obszaru Jednolitego Rynku Cyfrowego. Były to stanowiska m.in. do:

  • pakietu cyberbezpieczeństwa;
  • projektu rozporządzenia w sprawie ram dla swobodnego przepływu danych nieosobowych w UE;
  • komunikatu pn. zwalczanie nielegalnych treści w Internecie. W kierunku większej odpowiedzialności platform internetowych.

IAB Polska zgłosiło też dwa stanowiska  dot. platform internetowych i fake news na najwcześniejszym z możliwych etapów unijnego procesu legislacyjnego, czyli odnośnie do planów legislacyjnych Komisji Europejskiej, kierując je bezpośrednio do Brukseli.

IAB Polska we współpracy z IAB Europe obserwuje także toczące się w Komisji Europejskiej prace nad porozumieniem dot. reklamy online w kontekście naruszeń praw własności intelektualnej (MOU – follow the money). Pierwotnie porozumienie miało być podpisane 22.06.2017, jednak w wyniku poprawek wprowadzonych do tekstu przez Służby Prawne Komisji, znacznie zmieniło swoją treść i nie w pełni adresuje postulaty biznesu. Komisja przewiduje zakończenie prac i ceremonię podpisania porozumienia w lutym 2018, jednak IAB Polska ma wątpliwości dot. możliwości realizacji tego scenariusza.

Dodatkowo IAB Polska angażowało się w działania dot. projektów z innych dziedzin niż kwestie cyfrowe, ale mogących mieć wpływ na możliwości rozwojowe branży interaktywnej, a także na swobodę funkcjonowania organizacji biznesowych. Były to stanowiska m.in. do:

  • projektu ustawy o CIT;
  • projektu ustawy dot. składek ZUS;
  • projektu ustawy o jawności życia publicznego.

Plany na 2018

W roku 2018 IAB Polska ma zamiar kontynuować działania wdrożeniowe związane z RODO, m.in. planowane jest zakończenie prac nad Kodeksem Dobrych Praktyk, a także dalsze monitorowanie reformy ochrony danych osobowych w Polsce, w tym w obszarze organizacyjnym. Kontynuowane będą szkolenia dot. wdrożenia RODO w branży interaktywnej. IAB Polska będzie nadal aktywnie uczestniczyć w negocjacjach dot. projektu rozporządzenia ePrivacy. Będziemy kontynuować współpracę z Ministerstwem Cyfryzacji odpowiedzialnym za kształt Polskiego stanowiska w ramach negocjacji w Radzie Unii Europejskiej, a także – w razie potrzeby – koordynację działań organizacji biznesowych w tym zakresie i ewentualne działania PR przeciwko rozporządzeniu w obecnym kształcie.

Będziemy monitorować ewentualne nowe aktywności legislatorów unijnych i polskich mogących mieć wpływ na branżę internetową. M.in. będziemy śledzić działania Komisji Europejskiej dot. ewentualnych zmian w prawie konsumenckim (w ramach programu REFIT), które potencjalnie mogą mieć wpływ na kwestie reklamy online.

Rok 2018 rozpoczniemy od usprawnienia procesu uzgodnień stanowisk IAB Polska.

Kontakt:

Anna Mazur
menedżer ds. regulacyjnych
E-mail: a.mazur@iab.org.pl
M: +48 515 719 577