Stanowiska IAB Polska

Pismo dot. projektu rozporządzenia ePrivacy

03.12.2018
IAB Polska przekazało Ministerstwu Cyfryzacji pismo w sprawie projektu rozporządzenia ePrivacy przed posiedzeniem Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, która odbędzie się 4.12.2018 w Brukseli.

Stanowisko międzynarodowej koalicji organizacji przeciwko projektowi rozporządzenia dot. treści terrorystycznych

22.11.2018
IAB Polska wspólnie z europejskimi i krajowymi organizacjami przedsiębiorców z Czech, Słowacji, Litwy, Danii, Finlandii i Holandii przekazało instytucjom Unii Europejskiej oraz Ministerstwu Cyfryzacji stanowisko dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym. Jako sygnatariusze dokumentu, podzielamy cel Komisji Europejskiej w zakresie zwalczania rozpowszechniania treści terrorystycznych w internecie. Jednocześnie jednak jesteśmy głęboko zaniepokojeni niektórymi propozycjami projektu Komisji Europejskiej. Przede wszystkim za nierealistyczne uważamy aby dostawcy usług hostingowych, a szczególnie małe podmioty, mogły zastosować się do jednogodzinnego terminu na usunięcie treści terrorystycznych i wdrożenie proaktywnych środków, takich jak mechanizmy filtrujące. Uważamy ww. propozycję za nieproporcjonalną...

Apel organizacji pracodawców przeciwko projektowi ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

15.11.2018
IAB Polska dołącza do BCC i kilku innych organizacji sprzeciwiających się projektowi ustawy, który zwiększa ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i oznacza dalszy spadek zaufania przedsiębiorców do państwa i stanowionego przez nie prawa, a w konsekwencji może spowodować ograniczanie inwestycji i zmniejszenie wpływów budżetowych.

Stanowisko do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

22.10.2018
W odpowiedzi na zaproszenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, IAB Polska przekazało stanowisko zawierające sugestię kilku poprawek i doprecyzowań.

Stanowisko dot. projektu rozporządzenia w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym

19.10.2018
IAB Polska przekazało Ministerstwu Cyfryzacji stanowisko do przedstawionego we wrześniu br. przez Komisję Europejską projektu rozporządzenia, w którym zwracamy uwagę na zbyt szeroką definicję dostawcy usług hostingowych,, co spowoduje obciążenie także małych podmiotów szeregiem nowych obowiązków.

Pismo w sprawie projektu dyrektywy dot. umów na dostawę treści cyfrowych

01.08.2018
IAB Polska ponownie zwraca się do Ministerstwa Sprawiedliwości o zajęcie zgodnego z oczekiwaniami przedsiębiorców stanowiska dot. kwestii rekompensat.

Apel do Rządu RP przeciw zniesieniu limitu 30-krotności stawek ZUS

31.07.2018
IAB Polska razem z Konfederacją Lewiatan, BCC i ponad trzydziestoma innymi organizacjami branżowymi apeluje do Rządu RP o odstąpienie od zniesienia tzw. limitu 30-krotności stawek ZUS. Apel wraz z listą sygnatariuszy przesłany został do Premiera Mateusza Morawieckiego oraz minister Elżbiety Rafalskiej, Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego. Liczymy, że na ten apel Rząd odpowie zgodnie z oczekiwaniami biznesu. Lista sygnatariuszy jest wciąż otwarta, dlatego zapraszamy zainteresowane organizacje do przyłączenia się do tej inicjatywy.  

Stanowisko do Komunikatu KE dot. wspólnej europejskiej przestrzeni danych

26.07.2018
W odpowiedzi na konsultacje ogłoszone przez Ministerstwo Cyfryzacji, IAB Polska przygotowało stanowisko do komunikatu KE dot. wspólnej europejskiej przestrzeni danych, w którym przede wszystkim zajęliśmy się kwestią dostępu do danych sektora prywatnego.  

Koalicja organizacji przedsiębiorców ponownie przeciwko projektowi ePrivacy

04.06.2018
Przed zbliżającym się 8 czerwca br. posiedzeniem Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii w Brukseli, IAB Polska razem z Krajową Izbą Gospodarczą, Business Centre Club, Konfederacją Lewiatan, Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji, Startup Poland oraz ZIPSEE Cyfrowa Polska przekazało Ministerstwu Cyfryzacji pismo, w którym wyraża zaniepokojenie obecnym kształtem projektu rozporządzenia ePrivacy. Naszym zdaniem proponowana regulacja nie zapewnia odpowiedniej elastyczności w zakresie przetwarzania metadanych, nakłada szereg nowych obowiązków na przedsiębiorców, a ponadto może zniweczyć koszty poniesione już w związku z zapewnieniem zgodności z RODO, gdyż w wielu miejscach jest z RODO niespójna (szczególnie odnośnie do zakresu dozwolonych podstaw przetwarzania danych...

Stanowisko IAB Polska w sprawie zmian w ustawie o VAT w związku z implementacją tzw. dyrektywy voucherowej

21.05.2018
W odpowiedzi na zaproszenie ze strony Ministerstwa Finansów, IAB Polska przedłożyło stanowisko dot. zmian w ustawie o VAT w związku z implementacją tzw. dyrektywy voucherowej, której rozwiązania mają znaczenie dla branży e-commerce.

Stanowisko dot. kolejnej wersji projektu rozporządzenia ePrivacy

11.05.2018
IAB Polska po raz kolejny przekazało Ministerstwu Cyfryzacji swoje negatywne stanowisko wobec projektu rozporządzenia dot. poszanowania życia prywatnego i ochrony danych osobowych w komunikacji elektronicznej.

Stanowisko dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie P2B

10.05.2018
W odpowiedzi na zaproszenie ze strony Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, IAB Polska przedłożyło stanowisko wobec projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego. Obawiamy się, że projektowane przepisy wpłyną negatywnie na konkurencyjność europejskiego sektora internetowego, gdyż obciążą przedsiębiorstwa wysokimi kosztami ustanowienia mechanizmów rozpatrywania skarg i mediacji oraz nowymi kosztami postępowań sądowych.  

Stanowisko w sprawie wniosków legislacyjnych wchodzących w skład pakietu New Deal for Consumers

10.05.2018
IAB Polska przekazało do UOKiK stanowisko wobec pakietu New Deal for Consumers. Zwracamy uwagę na konieczność wypracowania zrównoważonych rozwiązań, które nie będą utrudniały korzystania z usług dostępnych na rynku cyfrowym, w tym z internetowych platform handlowych.

Stanowisko IAB Polska dot. wykazu rodzajów przetwarzania, dla których wymagane jest przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych (RODO)

27.04.2018
W odpowiedzi na  zaproszenie GIODO, IAB Polska przygotowało stanowisko dot. wykazu rodzajów przetwarzania, dla których wymagane jest przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych (RODO).

Pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości w spr. projektu dyrektywy dot. niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych

24.04.2018
IAB Polska wspólnie z PIIT zwróciło się do Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbą o probiznesowe podejście do kwestii rekompensaty dla przedsiębiorców w sytuacji przedwczesnego rozwiązania przez konsumenta umowy długoterminowej  na dostarczanie treści cyfrowych.

Apel IAB Polska do Polskich Europarlamentarzystów w sprawie projektu dyrektywy dot. niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych

19.04.2018
IAB Polska zwróciło się do Polskich Posłów Komisji IMCO i JURI w Parlamencie Europejskim o wsparcie dot. kwestii uczciwej rekompensaty dla przedsiębiorców w sytuacji przedwczesnego rozwiązania przez konsumenta umowy długoterminowej na dostarczanie treści cyfrowych. Obecny kierunek negocjacji projektu digital content directive (art. 16) jest niekorzystny dla wydawców treści cyfrowych.

Stanowisko IAB Polska dot. Zaleceń KE z 1 marca 2018 r. w spr. działań na rzecz skutecznego zwalczania nielegalnych treści w Internecie

16.04.2018
W odpowiedzi na zaproszenie Ministerstwa Cyfryzacji, IAB Polska sporządziło stanowisko dot. opublikowanych przez Komisję Europejską Zaleceń w spr. działań na rzecz skutecznego zwalczania nielegalnych treści w Internecie.

Stanowisko IAB Polska dot. opodatkowania gospodarki cyfrowej

30.03.2018
W ramach konsultacji społecznych prowadzonych przez Ministerstwo Finansów, IAB Polska przesłało stanowisko dot. projektów aktów składających się na pakiet dot. opodatkowania gospodarki cyfrowej. IAB Polska zaznacza, że podatek, którego celem jest skłonienie globalnych podmiotów do odprowadzania podatku od działalności cyfrowej tam, gdzie ona jest prowadzona, nie powinien być skonstruowany w taki sposób, aby jego skutki były odczuwalne także przez mniejsze lokalne podmioty.

Stanowisko IAB Polska dot. środków skutecznie zwalczających nielegalne treści w Internecie

26.03.2018
W ramach konsultacji ogłoszonych przez Komisję Europejską, IAB Polska przedłożyło stanowisko dot. dokumentu Measures to further improve the effectiveness of the fight against illegal content online. IAB Polska popiera podejście Komisji Europejskiej zmierzające do podejmowania skutecznej walki z nielegalnymi treściami w Internecie, zwłaszcza tymi o charakterze terrorystycznym. Niemniej jednak IAB Polska wskazuje, że ustalanie sztywnych i bardzo krótkich terminów na usunięcie treści, jak np. jedna godzina od publikacji, może doprowadzić do błędnych decyzji i zaowocować prewencyjnym usuwaniem wszelkich kontrowersyjnych treści. Dodatkowo wskazujemy, iż dostawcy usług hostingowych powinni być chronieni przed odpowiedzialnością w przypadku, gdy dobrowolnie i systematycznie podejmują proaktywne...

Stanowisko IAB Polska w sprawie art. 5 projektu ustawy o ochronie danych osobowych

08.03.2018
IAB Polska postuluje, aby na dalszych etapach procedury legislacyjnej dot. projektu ustawy dostosowującej polskie prawo do RODO, obniżyć granicę wieku, poniżej której wymagana jest zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych ich dziecka w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku, do lat 13.

Stanowisko IAB Polska w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw

25.01.2018
W ramach konsultacji społecznych, IAB Polska przedstawiło Ministerstwu Sprawiedliwości stanowisko do projektu ustawy wdrażającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych. Nowelizacja u.z.n.k. we wskazanym zakresie jest szczególnie istotna dla przedsiębiorców z branży e-commerce.

Stanowisko IAB Polska w sprawie projektu ustawy o jawności życia publicznego

24.01.2018
IAB Polska po raz drugi wypowiada się w sprawie rozwiązań zniechęcających m.in. organizacje pracodawców do angażowania się w proces stanowienia prawa w Polsce.

Stanowisko IAB Polska dot. projektu rozporządzenia ePrivacy

15.01.2018
W związku z kontynuacją prac w Radzie UE nad projektem rozporządzenia ePrivacy, które w bieżącym półroczu będzie prowadziła Prezydencja Bułgarska, IAB Polska przypomina o wszystkich wątpliwościach branży internetowej związanych z tą regulacją.
kolejne