Stanowiska IAB Polska

Stanowisko Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska ws. projektu ustawy o prawach konsumenta (druk numer 2076) w zakresie zmian dotyczących stosowania odpowiednich przepisów do dostarczania treści cyfrowych z dnia 23 kwietnia 2014 r.

14.07.2014
Szanowni Państwo, Rozumiejąc potrzebę uregulowania przez ustawodawcę kwestii stosowania odpowiednich przepisów w przypadku dostarczania konsumentom treści cyfrowych (projektowany art. 43 punkt 11 Ustawy o prawach konsumenta) wskazujemy jednocześnie na brak konieczności rozstrzygania o tym w „Projekcie Ustawy o prawach konsumenta” (dalej „Projekt”). Powyższe wynika z faktu, że „Dyrektywa 2011/83/UE o prawach konsumenta” nie nałożyła na państwa członkowskie UE (w tym Polskę) żadnego obowiązku w tym zakresie. Ponadto omawiana zmiana wymaga szczegółowej i kompleksowej analizy skutków prawno-ekonomicznych, której nie przeprowadzono w uzasadnieniu do Projektu. Co istotne jednak, podkreślenia wymaga fakt, że omawiane zagadnienie (tj. regulacja sprzedaży treści cyfrowych) stanowi już...

Stanowisko Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska ws. wskazanych przez UOKiK zagadnień dotyczących projektowanych rozwiązań w zakresie ADR z dnia 23 kwietnia 2014 r.

14.07.2014
Stanowisko Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska ws. wskazanych przez UOKiK zagadnień dotyczących projektowanych rozwiązań w zakresie ADR z dnia 23 kwietnia 2014 r. Szanowny Panie Prezesie, W odpowiedzi na pismo UOKiK z dnia 09.04.2014 r. (znak: DDK-076-249/13/Aka/PZ) dotyczące wskazanych zagadnień w sprawie projektowanych rozwiązań w zakresie ADR, niniejszym pragniemy przedstawić stanowisko Związku Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska (zwanego dalej „IAB Polska”) w powyższym zakresie. [model mieszany] W pierwszej kolejności wskazujemy, że IAB Polska, co do zasady, popiera wprowadzenie do polskiego porządku prawnego systemu pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących przedsiębiorcy mającego siedzibę na terytorium danego kraju opartego na tzw....

Stanowisko IAB Polska ws. projektu ustawy o prawach konsumenta (druk numer 2076), skierowane do Senackiej Komisji Ustawodawczej oraz Senackiej Komisji Gospodarki 20 maja 2014 r.

20.05.2014
Stanowisko Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska ws. projektu ustawy o prawach konsumenta (druk numer 2076), skierowane do Senackiej Komisji Ustawodawczej oraz Senackiej Komisji Gospodarki 20 maja 2014 r. Szanowni Państwo, Od dnia 17.01.2014r. w Sejmie RP prowadzone są prace nad rządowym projektem „Ustawy o prawach konsumenta – druk numer 2076” (zwanego dalej „Projektem”), która ma stanowić implementację do krajowego porządku prawnego „Dyrektywy PE i Rady 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów” (zwanej dalej „Dyrektywą”). Zdaniem IAB Polska powyższy projekt zawiera postanowienia, które mogą w sposób negatywny wpłynąć na działalność oraz rozwój przedsiębiorców internetowych w Polsce. W konsekwencji IAB Polska...

Stanowisko Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska ws. Programu Na Rzecz Ochrony Praw Autorskich I Praw Pokrewnych 2014 – 2016

15.04.2014
W odpowiedzi na zaproszenie MKiDN do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w/s programu na rzecz ochrony praw autorskich i praw pokrewnych  2014 – 2016, 15 kwietnia 2014 r., IAB Polska przedłożyła uwagi do projektu, jednocześnie podkreślając poparcie dla idei podjęcia działań służących wzmocnieniu ochrony praw autorskich i praw pokrewnych. Szanowni Państwo, W związku z przedłożeniem przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do konsultacji społecznych projektu Programu na rzecz ochrony praw autorskich i praw pokrewnych 2014 – 2016 (dalej jako „Program”) przygotowanego przez Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych, pragniemy niniejszym zaprezentować uwagi IAB Polska do...

Stanowisko Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska ws. neutralności sieci objętej projektem rozporządzenia w sprawie europejskiego jednolitego rynku cyfrowego

15.04.2014
Stanowisko Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska ws. neutralności sieci objętej projektem rozporządzenia w sprawie europejskiego jednolitego rynku cyfrowego, skierowane do ministra administracji i cyfryzacji, pana Rafała Trzaskowskiego, z dnia 15 kwietnia 2014 r. Szanowny Panie Ministrze, W związku z unijnym procesem legislacyjnym i ponownymi konsultacjami społecznymi projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki dotyczące europejskiego jednolitego rynku łączności elektronicznej i mające na celu zapewnienie łączności na całym kontynencie, zmieniające dyrektywy 2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i (UE) nr 531/20121 (dalej jako Rozporządzenie), pragniemy niniejszym zaprezentować uwagi IAB Polska dotyczące zagadnienia neutralności sieci i usług...

Stanowisko Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska ws. Polityki Konsumenckiej na lata 2014 – 2018.

07.03.2014
Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska w odpowiedzi na zaproszenie UOKiKu do konsultacji społecznych w sprawie projektu polityki konsumenckiej na lata 2014-2018, 7 marca 2014 r. skierował oficjalne stanowisko. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem IAB Polska, odnoszącym się do projektu UOKiK polityki konsumenckiej. 1.1. Działając w imieniu Związku Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska (zwanego dalej jako „IAB Polska”) oraz w odpowiedzi na pismo z dnia 20.02.2014r. przedstawiamy stanowisko dot. „Polityki Konsumenckiej na lata 2014 – 2018”: [kampania informacyjna w zakresie nowej Ustawy o prawach konsumenckich] 1.2. Zdaniem IAB Polska kampania informacyjna dot. nowych regulacji  prawa konsumenckiego...

Stanowisko Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska w sprawie Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady „Odbudowa zaufania do przepływów danych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi” (COM(2013) 846 final)

07.02.2014
Stanowisko Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska w sprawie Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady „Odbudowa zaufania do przepływów danych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi” (COM(2013) 846 final) z 7lutego 2014r. IAB Polska bierze aktywny udział w pracach nad projektem ogólnego unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dlatego też Związek wystąpił do MAiC ze stanowiskiem dotyczącym Komunikatu do Parlamentu Europejskiego i Rady – „Odbudowa zaufania do przepływów danych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi” (COM(2013) 846 final). IAB Polska w swoim stanowisku wyraziła poparcie dla inicjatywy zmierzające do wzmocnienia zaufania w kontekście transatlantyckich przepływów danych, przy jednoczesnym...

Stanowisko IAB Polska ws. „Konsultacji Społecznych dotyczących reformy europejskiego prawa autorskiego.”

21.01.2014
Komisja Europejska w grudniu 2013 r. ogłosiła konsultacje społeczne w ramach prowadzonego przez nią przeglądu europejskich norm prawa autorskiego. Komisja zaprosiła do udziału w tych konsultacjach wszystkich zainteresowanych problematyką prawa autorskiego – w tym twórców, wykonawców, wydawców, producentów, nadawców, organizacje zbiorowego zarządzania, użytkowników, konsumentów, jak również rządy państw członkowskich. Resort kultury jest odpowiedzialny za przygotowanie stanowiska polskiego rządu. W tym celu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczęło własne konsultacje społeczne, których wyniki posłużą do przygotowania wspomnianego stanowiska. Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, został zaproszony przez MKiDN do konsultacji z prośbą o przedstawienie stanowiska firm zrzeszonych. Konsultacje społeczne dotyczące...

Stanowisko Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska ws. wskazanych przez UOKiK (w piśmie z dnia 02.12.2013r., znak: DDK-076-249/13/KA) zagadnień dotyczących projektowanych rozwiązań w zakresie ADR.

09.01.2014
ADR (Alternative Dispute Resolution) to alternatywne metody rozstrzygania sporów. Wykorzystuje się je w rozwiązywaniu nieporozumień między przedsiębiorcą a konsumentem, o czym informuje UOKiK, jako organ odpowiedzialny za dostosowanie polskiego systemu do wymogów unijnych w tym obszarze. Więcej informacji: http://www.uokik.gov.pl/notyfikacje_adr.php#faq1359 W związku z przyjęciem na szczeblu unijnym dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ADR, rozpoczęto proces jej wdrażania do polskiego porządku prawnego. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił w grudniu 2013r. szerokie konsultacje społeczne, zapraszając do nich również IAB Polska. 1.1. Działając w imieniu Związku Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska (zwanego dalej „IAB Polska”) oraz w związku z pismem UOKiK z dnia 02.12.2013r. (znak:...

Stanowisko IAB Polska w sprawie projektu Rozporządzenia PE i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (projekt w wersji Parlamentu Europejskiego z dnia 21.10.2013 r.)

04.12.2013
Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska w grudniu 2013 r. przedstawił Ministrowi Administracji i Cyfryzacji, panu Rafałowi Trzaskowskiemu, stanowisko podmiotów zrzeszonych, w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych dotyczące.

Stanowisko IAB Polska w sprawie projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (projekt z dnia 2 października 2013 r.)

12.11.2013
12 listopada 2013 r. IAB Polska zaprezentowało Ministerstwu Gospodarki stanowisko branży internetowej dotyczące projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej z 2 października 2013 r. Projekt ustawy

Stanowisko Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska w sprawie projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej.

12.11.2013
Stanowisko Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska w sprawie projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (projekt z dnia 2 października 2013 r.) 12 listopada 2013 r. IAB Polska zaprezentowało Ministerstwu Gospodarki stanowisko branży internetowej dotyczące projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej z 2 października 2013 r. Projekt ustawy bowiem, dokonuje m.in. zmian w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.; dalej jako „uodo”), i ma znaczenie dla branży internetowej w Polsce. Szanowny Panie Ministrze, W imieniu Związku Pracodawców Branży Internetowej...

Stanowisko IAB Polska w sprawie projektu ustawy o prawach konsumenta (projekt z dnia 20 września 2013 r.)

15.10.2013
Stanowisko zawiera uwagi i postulaty stanowiące zapewnienie prawidłowej transpozycji Dyrektywy do krajowego porządku prawnego poprzez eliminację określonych ryzyk i zapobiegnięcie zwiększenia kosztów działalności gospodarczej

Stanowisko Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska w sprawie projektu ustawy o prawach konsumenta.

15.10.2013
Stanowisko Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska w sprawie projektu ustawy o prawach konsumenta (projekt z dnia 20 września 2013 r.) z dnia 15 października 2013 r. W odpowiedzi na zaproszenie Ministerstwa Sprawiedliwości do konsultacji społecznych w sprawie projektu ustawy o prawach konsumenta (projekt z dnia 20 września 2013 r.), Związek Pracodawców Branży Internetowej przygotował w imieniu zrzeszonych firm członkowskich stanowisko, w którym podkreślił, jaki istotny wpływ na krajowy porządek prawny, w szczególności na branżę internetową i sektor telekomunikacji, ma w/w projekt. Stanowisko zawiera uwagi i postulaty stanowiące zapewnienie prawidłowej transpozycji Dyrektywy do krajowego porządku prawnego poprzez eliminację określonych...

Ekspertyza Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska: Bariery i potencjał rozwojowy w handlu elektronicznym dobrami fizycznymi i treściami cyfrowymi

13.09.2013
Toczące się w Parlamencie Europejskim, Komisji i Radzie debaty poświęcone przeglądowi europejskiej agendy cyfrowej, stanowią w ocenie IAB Polska doskonały moment do weryfikacji dotychczasowych osiągnięć Polski w tym obszarze. Mając na względzie dotychczasową współpracę z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, IAB Polska przedstawia opracowaną eskpertyzę dotyczącą “Barier i potencjału rozwojowego w handlu elektronicznym dobrami fizycznymi i treściami cyfrowymi”, która prezentuje najważniejsze fakty, trendy i wnioski na przyszłość w zakresie rozwoju e-handlu oraz społeczeństwa informacyjnego. Dokument został przekazany Ministerstwom i Urzędom Państwowym, z którymi Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska ściśle współpracuje, a które mają wpływ na kierunek rozwoju branży internetowej....

Stanowisko Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska w sprawie „Poselskiego projektu uchwały wzywającej Ministra Administracji i Cyfryzacji do zagwarantowania rodzicom prawa do Internetu bez pornografii.”

11.09.2013
Stanowisko Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska w sprawie „Poselskiego projektu uchwały wzywającej Ministra Administracji i Cyfryzacji do zagwarantowania rodzicom prawa do Internetu bez pornografii.” (druk nr 1664) 11 września 2013 r. Z uwagi na jeden z priorytetów IAB Polska oraz zrzeszonych w jego ramach przedsiębiorców, którym jest skuteczne zapewnienie ochrony małoletnich przed szkodliwymi treściami w Internecie, Związek wypowiedział się w sprawie poselskiego projektu wzywającego Ministra Administracji Cyfryzacji do zagwarantowania rodzicom prawa do Internetu bez pornografii i przedstawił go w MAiC 11 września 2013 r. Szanowny Panie Ministrze, Działając w imieniu Związku Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska...

Stanowisko Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska w sprawie Projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

26.07.2013
Stanowisko Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska w sprawie Projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z 26 lipca 2013 r. IAB Polska zrzeszając blisko 200 firm członkowskich, działających w branży internetowej, po zapoznaniu się z Projektem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, wyraziła stanowisko podmiotów zrzeszonych. Dbając o interesy firm członkowskich IAB Polska, wyraża w dokumencie zaniepokojenie faktem, iż projekt nie zakłada wsparcia rozwoju e-usług oraz cyfrowego wsparcia dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w skali ogólnopolskiej, przenosząc je do programów regionalnych, realizowanych i dofinansowywanych jedynie lokalnie. Fakt ten stanowić może skuteczną blokadę w...

Stanowisko Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska w sprawie dotychczasowego działania Komisji Prawa Autorskiego, w szczególności oceny rozwiązań proceduralnych, które przyjęto w ostatniej zmianie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

15.07.2013
Stanowisko Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska w sprawie dotychczasowego działania Komisji Prawa Autorskiego, w szczególności oceny rozwiązań proceduralnych, które przyjęto w ostatniej zmianie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 15 lipca 2013 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwróciło się do IAB Polska z prośbą o przesłanie uwag dotyczących funkcjonowania Komisji Prawa Autorskiego. Z racji aktywnego uczestnictwa IAB Polska w wielu postępowaniach przed KPA, Związek wyraził swoje uwagi. Szanowny Panie Ministrze, Działając w imieniu Związku Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska (zwanego dalej „IAB Polska”) oraz w związku z konsultacjami w sprawie dotychczasowego działania Komisji...