Zmiany w Regulaminie Funkcjonowania Grup Roboczych IAB Polska

26.09.2013
Uśmiechnięta kobieta, bukiet żółtych kwiatów

Zmiany w Regulaminie Funkcjonowania Grup Roboczych IAB Polska

Zarząd IAB Polska 16.09.2013 r. wprowadził zmiany w Regulaminie Funkcjonowania Grup Roboczych IAB Polska, które zostały przyjęte Uchwałą nr 06 /09/2013.

Uchwała nr 06/09/2013

Zarządu Związku Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska z dnia 16.09.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Funkcjonowania Grup Roboczych

Na podstawie Rozdziału V § 8 ust. 8) lit. f) Statutu Związku Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska (dalej jako „Związek”), Zarząd Związku wprowadza następującą zmianę do Regulaminu Funkcjonowania Grupy Roboczych IAB Polska:

W § 4 Organizacja prac Regulaminu Funkcjonowania Grupy Roboczych IAB Polska, po ust. 4 wprowadza się ust. 4a o następującej treści:

4a. W szczególnie uzasadnionych nagłych przypadkach, gdy członek Grupy roboczej nie ma możliwości stawienia się na spotkaniu Grupy w biurze IAB Polska lub w innym ustalonym miejscu, może wziąć udział w spotkaniu Grupy roboczej zdalnie, przy użyciu środków komunikowania się na odległość. Taki członek Grupy roboczej powinien poinformować IAB Polska o braku możliwości stawienia się na spotkaniu. IAB Polska ocenia, czy zachodzi szczególnie uzasadniony nagły przypadek w rozumieniu zdania pierwszego niniejszego punktu 4a i zezwala lub nie zezwala na zdalny udział tego członka Grupy roboczej w spotkaniu Grupy roboczej.

W związku z powyższym, Zarząd Związku przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Funkcjonowania Grup Roboczych IAB Polska, uwzględniający powyższą zmianę, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Pobierz Regulamin Funkcjonowania Grupy Roboczych IAB Polskaregulamin