Raport Otwarcia 2013 – badanie dostępności stron www

18.06.2013
Jedna osoba wręcza drugiej plik dokumentów.

Raport Otwarcia 2013 – badanie dostępności stron www

Fundacja Widzialni – z którą IAB Polska nawiązało współpracę by szerzyć ideę Internetu dostępnego dla wszystkich, internetu bez barier – opublikowała „Raport Otwarcia 2013 – badanie dostępności stron www”.

Eksperci oraz użytkownicy niewidomi, niedowidzący i głusi przebadali 114 serwisów, w tym strony Sejmu, Senatu, Prezydenta, Kancelarii Premiera, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz 18 ministerstw, 90 stron instytucji im podległych. Badanie zostało przeprowadzone pod patronatem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.Najlepiej wypadły serwisy: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: mpips.gov.pl oraz Ministerstwa Finansów: finanse.mf.gov.pl, które otrzymały oceny dostateczne. Pozostałe strony otrzymały oceny niedostateczne. Należy podkreślić, że prawie 10% serwisom niewiele zabrakło do uzyskania oceny pozytywnej. Wynik ten nie odbiega od średniej europejskiej ale jeśli Polska ma pozostać w czołówce Europy to administracja powinna podejść do kwestii dostępności stron www bardziej ambitnie. Pozostało jej jedynie dwa lata, aby dostosować swoje serwisy internetowe do potrzeb wszystkich użytkowników.Celem badania było określenie stanu dostępności polskich stron www po wejściu w życie rozporządzenia, które nakłada obowiązek dostosowania serwisów publicznych dla osób niepełnosprawnych, starszych i pozostałych narażonych na tzw. wykluczenie cyfrowe. Eksperci analizowali 13 podstawowych elementów www, które mają największy wpływ na ich funkcjonowanie i odbiór treści – informatyczne abecadło odpowiadające 60% kryteriów sukcesu z zakresu zasad: percepcji, funkcjonalności, rzetelności, zrozumiałości ujętych w międzynarodowym standardzie WCAG 2.0. W audycie wzięły udział również osoby niepełnosprawne. Niewidomi, niedowidzący i głusi użytkownicy wykonali serię zadań takich jak: odszukanie informacji przy pomocy wyszukiwarki, odszukanie danych kontaktowych, wysłanie wiadomości za pomocą formularza, odnalezienie opublikowanych w formie załączników dokumentów.


- Jesteśmy na początku drogi . Mamy dobre prawo, które służy nam za wzór przy tworzeniu standardów w UE, ale tak jak w wielu krajach UE problem jest we wcieleniu przepisów w życie. Musimy zmienić podejście do dostępności.


- To nie może być tylko obowiązek prawny, czy polityka społeczna. W dobie kryzysu, na dostępność trzeba patrzeć przez pryzmat gospodarki. Nie stać nas na to, by eliminować z rynku 80 mln. osób niepełnosprawnych w UE. Na dostępności wygrywamy wszyscy, bo zwiększa ona użyteczność serwisów.- O dostępności mówi się coraz więcej. Dostrzegamy dobre intencje: powiększanie czcionek, wersje w kontraście, ale rozwiązania te jeśli nie zadbamy o podstawy nie spełnią swojej roli.

- Dlatego potrzebne są: fachowe publikacje, szkolenia dla twórców i redaktorów stron, nadzór techniczny.- Raport Otwarcia zapoczątkowuje proces monitoringu polskich stron www. Będziemy powtarzać badanie w każdym następnym roku aby móc określić kryteria sukcesu w wypełnianiu strategii zapisanej w Europejskiej Agendzie Cyfrowej oraz wdrażaniu krajowego rozporządzenia
Z wyników badania nasuwają się następujące wnioski:

administracja publiczna dostrzega problem dostępności stron www. Serwisy poprawiają się w warstwie wizualnej lecz niestety nie idzie to w parze z poprawą jakości kodu HTML. Poprawny semantycznie kod gwarantuje, że osoby niewidome, niedowidzące, niepełnosprawne ruchowo będą mogły bez przeszkód dotrzeć do treści serwisu i ją odczytać.

twórcy serwisów publicznych nie do końca wiedzą, które elementy strony www są kluczowe dla poprawnego odczytania jej przez osoby niepełnosprawne. W aż 93% przypadków elementy graficzne nie posiadały opisów alternatywnych lub ich zawartość nie przekazywała prawidłowej informacji. W 87% strony www nie posiadały nagłówków lub ich wykorzystanie było przypadkowe a hierarchia niezachowana, co uniemożliwia/ utrudnia wyszukiwanie informacji przez. Równie dużym problemem okazało się właściwe tworzenie formularzy.

zwiększają się kompetencje użytkowników, którzy pomimo trudności w ponad 70% mogli zidentyfikować wskazane elementy i wykonać zadania.

Od maja 2012 roku obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Rady Ministrów zobowiązujące wszystkie instytucje publiczne do dostosowania swoich serwisów internetowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wszystkich którzy z różnych powodów nie mogą w pełni skorzystać z zasobów Internetu. Zgodnie z zapisami rozporządzenia strony www powinny być dostosowane do międzynarodowego standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) uznanego w wielu krajach Europy.Pobierz raport