Ochrona małoletnich w internecie – Kodeks dobrych praktyk

13.10.2014

Włodzimierz Schmidt podczas konferencji prasowej KRRiT

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska 13 października 2014 r. na ręce Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przekazał „Kodeks dobrych praktyk VoD w zakresie ochrony małoletnich”. Pod dokumentem podpisuje się w pierwszej kolejności sześciu dostawców usług na żądanie, którzy zobowiązują się do stosowania skutecznych zabezpieczeń technicznych, chroniących małoletnich przed dostępem do szkodliwych dla nich treści. 

Porozumienie nadawców powstało w związku z wejściem w życie 28 lutego 2013 roku art. 47e ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, który nakłada na nadawców VoD obowiązek stosowania zabezpieczeń technicznych lub innych odpowiednich środków mających na celu ochronę małoletnich przed treściami dla nich szkodliwymi.

Dokument powstał zgodnie z zaleceniami zawartymi w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE, w myśl których należy podjąć odpowiednie środki zapewniające skuteczną ochronę przed dostępem małoletnich do treści zagrażających ich prawidłowemu rozwojowi przy zachowaniu podstawowego prawa do wolności słowa.

Działania związane z ochroną małoletnich przed treściami mogącymi mieć negatywny wpływ na ich rozwój to jedno z najistotniejszych zadań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wspólne wypracowanie przez podmioty dostarczające usługi na żądanie zabezpieczeń technicznych służących ochronie małoletnich przed dostępem do audycji lub innych przekazów zagrażających ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi, w szczególności zawierających treści pornograficzne lub w sposób nieuzasadniony eksponujące przemoc to bardzo cenna inicjatywa

Zgodnie z podpisanym dokumentem publiczne udostępnianie usługi na żądanie, w ramach której dostępne w katalogu treści są nieodpowiednie dla nieletnich odbiorców może odbywać się tylko i wyłącznie przy zastosowaniu zabezpieczeń technicznych, skutecznie weryfikujących pełnoletność odbiorcy.

Dostawcy VoD posiadają swobodę w  tworzeniu swojego systemu zabezpieczeń. Do proponowanych rozwiązań należy weryfikacja pełnoletności przy pomocy danych z karty kredytowej lub poprzez uiszczenie opłaty przy pierwszej próbie dostępu do nieodpowiednich treści (na przykład za pomocą karty kredytowej, przelewu). W miarę możliwości technicznych dostawcy mogą również dobrowolnie ustawić tzw. tryb bezpieczny polegający na filtrowaniu nieodpowiednich treści, którego dezaktywacja będzie możliwa dopiero po weryfikacji pełnoletności widza. Powinna ona następować po wpisaniu np. kodu PIN (ciąg znaków alfanumerycznych) lub innego równoważnego rozwiązania.

Cieszymy się, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji obdarzyła naszą organizację i środowisko zaufaniem i że mogliśmy dołożyć naszą cegiełkę do idei promowania ochrony osób małoletnich w internecie. Inicjatywa spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem praktycznie wszystkich podmiotów, posiadających w swojej ofercie materiały video online. Kodeks jest idealnym przykładem na to, że wiele kluczowych wyzwań może być rozwiązywanych przez zainteresowane podmioty w drodze samoregulacji

Kodeks dobrych praktyk VoD w zakresie ochrony małoletnich” powstał w celu zapewnienia skutecznej ochrony małoletnich przed szkodliwymi dla nich treściami, uwzględnia możliwości techniczne i stopień szkodliwości audycji lub innych przekazów dla małoletnich w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz specyfikę audiowizualnych usług medialnych na żądanie. Został stworzony w sposób zapewniający skuteczne egzekwowanie zapisów w nim zawartych.

Dokument jest dostępny w  sekcji Standardy i Dobre praktyki